Deze gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing per 01-12-2022.

 

Artikel 1 – Algemeen

 1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft tot een intakegesprek en/of behandelsessie(s) en/of een andere dienst van Opdrachtnemer.
  2. Opdrachtnemer: Mw. Drs. E. Schuller (Eveline).
  3. Cliënt: de persoon die feitelijk gebruik maakt van de dienstverlening van opdrachtnemer.
  4. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen. Door gebruikmaking van de dienstverlening van Wandel en Behandel, gaat opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Beroepscode

 1. Eveline Schuller is aangesloten bij het NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen, en houdt zich aan de Beroepscode van het NIP. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van vier basisprincipes: verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Lees meer hierover op www.psynip.nl

 

Artikel 4 – Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim.
 2. Rapportage aan derden kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van de betrokken cliënt.
 3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar ter beschikking wordt gesteld door opdrachtgever aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval waarin opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

 

Artikel 5 – Dossier

 1. Wandel en Behandel bewaart de gegevens van opdrachtgever in een dossier. Opdrachtnemer heeft het recht na aanvraag het eigen dossier in te zien, met uitzondering van persoonlijke aantekeningen van de therapeut. Zie voor overige rechten die opdrachtgever met betrekking tot het dossier heeft, zoals rectificatie, de privacyverklaring op onze website.
 2. Een dossier inzake een geneeskundige behandeling wordt op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst tenminste 20 jaar bewaard.

 

Artikel 6 – Opzeggingsmogelijkheid opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om een overeenkomst niet aan te gaan of een overeenkomst op te zeggen, indien de problematiek van opdrachtgever niet aansluit bij de dienstverlening van Wandel en Behandel.
 2. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de uitvoering van de dienstverlening ernstig wordt belemmerd of er sprake is van andere gewichtige redenen, zal samen met opdrachtgever getracht worden een passende oplossing te vinden. Indien er geen passende oplossing gevonden wordt, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te zeggen.
 3. Bij het opzeggen van de overeenkomst door opdrachtnemer, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op enig recht op vergoeding van kosten. Hierop bestaat slechts een uitzondering indien opdrachtgever een bundel heeft aangeschaft en niet alle behandelsessies zijn gebruikt van de bundel. In dat geval heeft opdrachtgever slechts recht op een vergoeding naar rato van de overgebleven, niet-uitgevoerde behandelsessies van de bundel.

 

 

Artikel 7 – Opzeggingsmogelijkheid opdrachtgever

 1. Opdrachtgever kan op ieder moment besluiten de overeenkomst niet in stand te laten. In dat geval dient een intakegesprek of behandelsessie 24 uur van te voren afgezegd te worden via email (info@wandelenbehandel.nl) of telefonisch, anders wordt € 45,00 in rekening gebracht.
 2. Indien opdrachtgever een bundel heeft aangeschaft, maar alle behandelsessies van de bundel ongebruikt zijn ten tijde van de opzegging, wordt de volledige bundel terugbetaald door opdrachtnemer.
 3. Indien opdrachtgever een bundel heeft aangeschaft en gebruik heeft gemaakt van één of meerdere behandelsessie(s) van de bundel ten tijde van de opzegging, wordt een deel van de koopprijs van de bundel door opdrachtnemer terugbetaald aan opdrachtgever. Het bedrag dat opdrachtgever voor de gebruikte sessies verschuldigd is, wordt bepaald aan hand van de prijs voor een individuele sessie, d.w.z. de prijs die opdrachtgever verschuldigd zou zijn indien per sessie betaald zou worden. Het bedrag van de bundel minus de kosten van de gebruikte behandelsessies – die worden belast voor de prijs van individuele behandelsessies – wordt door opdrachtnemer terugbetaald aan opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Individuele behandelsessies (niet zijnde een bundel) en intakegesprekken worden na de sessie gefactureerd door de behandeld therapeut. De factuur dient binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum betaald te zijn; dit is een fatale termijn. De factuur wordt per mail of per telefonisch bericht verstuurd, eventueel middels een zakelijk betaalverzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een “tikkie”.
 2. Het feit dat na een intakegesprek vanuit de kant van opdrachtgever dan wel opdrachtnemer wordt besloten dat geen verdere behandeling bij Wandel en Behandel zal plaatsvinden, ontslaat opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de prijs voor het intakegesprek.
 3. De factuur voor een bundel dient voorafgaand aan de eerste behandelsessie van de bundel voldaan te zijn en op de rekening van opdrachtgever te zijn bijgeschreven. Bij gebreke hiervan behoudt Wandel en Behandel zich het recht voor de behandelsessie geen doorgang te laten vinden, totdat de betaling is verricht.
 4. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
 5. Verdere betalingsgegevens worden door de opdrachtnemer verschaft.

 

Artikel 9 – No show regeling

 1. Intakegesprekken en behandelsessies die minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd via email (info@wandelenbehandel.nl) of telefonisch, zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Indien een intakegesprek of behandelsessie niet minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd, zal € 45,00 per intakegesprek of behandelsessie in rekening worden gebracht.
 3. Indien opdrachtnemer een intakegesprek of behandelsessie afzegt, dan vervalt voor opdrachtgever de verplichting tot betaling van dat intakegesprek of die behandelsessie.

 

Artikel 10 – Betalingsachterstand

 1. Indien een factuur niet binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum wordt betaald, stuurt opdrachtnemer aan opdrachtgever een betalingsherinnering om de factuur alsnog binnen 14 kalenderdagen te betalen. Dit is een fatale termijn die ingaat op de dag dat de betalingsherinnering is verstuurd.
 2. Als de factuur niet binnen 14 kalenderdagen na de datum van de betalingsherinnering betaald is, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en verbeurt opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete van € 15,00, onverminderd het recht van Wandel en Behandel op verdere schadevergoeding. Wandel en Behandel stuurt in een dergelijk geval een tweede – en laatste – betalingsherinnering waarin opdrachtgever wordt verzocht binnen 14 kalenderdagen de factuur te betalen. Deze factuur bestaat uit zowel het nog openstaande bedrag, als de boete van € 20,00.
 3. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is Wandel en Behandel gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel te laten treffen en de kosten hiervan op opdrachtgever te verhalen. Bovendien is Wandel en Behandel gerechtigd de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. Hiervoor is geen ingebrekestelling vereist.
 4. Bij een betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 11 – Reiskosten

 1. In beginsel vinden de behandelsessies plaats op een door opdrachtnemer gekozen locatie in of rondom Rotterdam en worden er aan opdrachtgever geen reiskosten in rekening gebracht.
 2. In gezamenlijk overleg kan ook op een door de cliënt gewenste locatie worden afgesproken. In dat geval behoudt opdrachtnemer zich het recht voor een reiskostenvergoeding à € 0,25 per km in rekening te brengen.


Artikel 12 – Termijn uitvoering diensten

 1. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een therapeut kan worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van opdrachtnemer.
 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot directe vermogensschade van opdrachtgever. Bovendien is opdrachtnemer voor de schade slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van opdrachtnemer.

 

Artikel 14 – Overmacht

 1. In geval van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de opdrachtnemer zal in overleg met de niet-behandeld therapeut binnen Wandel en Behandel worden bekeken of de behandeling overgenomen kan worden door de niet-behandeld therapeut van Wandel en Behandel.
 2. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid de behandeld therapeut, opdrachtnemer, van het nakomen van de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten heeft of kan doen gelden. Hierop bestaat slechts een uitzondering indien opdrachtgever een bundel heeft aangeschaft. In dat geval heeft opdrachtgever slechts recht op vergoeding naar rato van de overgebleven, niet-uitgevoerde behandelsessies van de bundel.
 3. In geval van overmacht zal de opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

Artikel 15 – Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na een jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid uit artikel 16 om een klacht in te dienen bij het NIP.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Wandel en Behandel streeft ernaar om de behandelingen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de behoefte, hulpvraag en problematiek van opdrachtgever. Indien opdrachtgever klachten heeft met betrekking tot de behandeling door Wandel en Behandel, wordt aangeraden dit eerst met opdrachtnemer te bespreken, zodat gezamenlijk tot een oplossing kan worden gekomen.
 2. Indien gezamenlijk overleg niet tot een oplossing leidt, kan opdrachtgever zich wenden tot de klachtenregeling van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), waarbij opdrachtnemer is aangesloten. Bekijk de NIP website voor meer informatie: www.psynip.nl

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 18 – Nietigheid en vernietiging

 1. Indien een deel van de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde deel geldt als overeengekomen hetgeen op de wettelijke toelaatbare wijze het dichts komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

 

Artikel 19 – Wijzigen algemene voorwaarden

 1. Wandel en Behandel behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie wordt gepubliceerd op de website: www.wandelenbehandel.nl