Deze gewijzigde privacyverklaring is gewijzigd per 01-12-2022.

 

Wandel en Behandel hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welk informatiebeleid wij hanteren voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Mocht u vragen of klachten hebben met betrekking tot onze werkwijze of ons beleid inzake privacy kunt u altijd contact opnemen met Eveline Schuller via info@wandelenbehandel.nl.

1. Toepassing van deze verklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Wandel en Behandel persoonsgegevens verwerkt:

 

 • (potentiële) cliënten;
 • alle overige personen die met Wandel en Behandel contact opnemen of van wie Wandel en Behandel persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van Mw. Drs. E. Schuller.

 

2. Het verzamelen en de verwerking van persoonsgegevens

Wandel en Behandel verzamelt persoonsgegevens om te kunnen beoordelen of uw problematiek past binnen de dienstverlening van Wandel en Behandel en om haar diensten zo effectief mogelijk te kunnen verlenen.

Hieronder beschrijven we op welke manier en welke persoonsgegevens door Wandel en Behandel kunnen worden verzameld en verwerkt:

 

 • Contactgegevens

 

 

We verzamelen uw voor- en achternaam, uw e-mailadres, telefoonnummer, adres en soortgelijke contactgegevens. Deze gegevens verkrijgen wij doordat u deze zelf aan ons verleent. Dit kan persoonlijk, bijvoorbeeld bij een intakegesprek of behandelsessie, telefonisch of digitaal. Deze gegevens kunnen wij ook met uw toestemming verkrijgen van een derde, waaronder bijvoorbeeld een andere hulpverlener.

 

 

 • Bijzondere persoonsgegevens: medische informatie (dossier)

 

 

Om te kunnen beoordelen of uw problematiek past binnen de dienstverlening van Wandel en Behandel en om u zo effectief mogelijk te kunnen behandelen, verzamelen wij uw medische gegevens. Deze verkrijgen wij doordat u deze zelf aan ons verleent. Dit kan persoonlijk, bijvoorbeeld bij een intakegesprek of behandelsessie, telefonisch of digitaal. Deze gegevens kunnen wij ook met uw toestemming verkrijgen van een derde, waaronder bijvoorbeeld een andere hulpverlener.

 

 

 • (Financieel-)Administratieve gegevens

 

Daarnaast houden wij gegevens bij voor onze administratie en financiële afwerking. Hierbij moet u denken aan gegevens die vastleggen wanneer u een afspraak bij ons hebt gehad, wat voor type afspraak dit was (een intakegesprek of een behandelsessie bijvoorbeeld) en of er een factuur gestuurd is. Deze verkrijgen wij doordat u deze zelf aan ons verleent. Dit kan persoonlijk, bijvoorbeeld bij een intakegesprek of behandelsessie, telefonisch of digitaal.

 

3. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens

Wandel en Behandel verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de facturering voor verrichte werkzaamheden;
 • het onderhouden van contact, het maken van (nieuwe) afspraken en het geven van informatie waar u zelf om heeft gevraagd.

 

 

4. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

Wandel en Behandel verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 

 • uw toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst;
 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een afspraak.

 

 

5. Verwerkers

Wandel en Behandel kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Wandel en Behandel persoonsgegevens verwerken. Wandel en Behandel sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt.

 

6. Bewaren van gegevens

Wandel en Behandel bewaart persoonsgegevens volgens haar wettelijke plicht en niet langer dan nodig is. In beginsel hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 

 • medische gegevens (dossier): tenminste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 • contactgegevens en (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

 

 

7. Persoonsgegevens delen met derden

Wandel en Behandel deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dat in het kader van de behandeling of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

 

8. Doorgifte buiten de EER

Wandel en Behandel geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Wandel en Behandel ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

 

9. Rechten, vragen en klachten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, een afschrift te krijgen, te rectificeren, te laten verwijderen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Ook heeft u het recht om de toestemming die u ons geeft om uw gegevens te verzamelen, in te trekken. Daarnaast heeft u het recht om uw gegevens over te laten dragen naar een derde partij.

Voor het uitvoeren van deze rechten kunt u contact opnemen met Wandel en Behandel door een e-mailbericht te sturen naar Eveline Schuller via info@wandelenbehandel.nl. Zij zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 30 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Ook bij vragen over het privacybeleid of bij klachten over de manier van verwerking van gegevens kunt u contact opnemen met Wandel en Behandel door een e-mail te sturen naar: info@wandelenbehandel.nl. Uiteraard proberen wij eerst gezamenlijk tot een passende oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

10. Aanpassen privacyverklaring

Wandel en Behandel behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen. De actuele versie van de privacyverklaring wordt op de website van Wandel en Behandel gepubliceerd.